Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Điện Biên

Tên cơ quan đăng ký thông báo: BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI TỈNH ĐIỆN BIÊN

– Địa chỉ: Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

– Điện thoại: 0215 3832 233

Nội dung thông báo mời thầu:

 – Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Điện Biên năm 2017;

– Loại dự án: thuộc nhóm C.

 – Nguồn vốn: Nguồn ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Điện Biên giao cho ngành Y tế;

 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

 – Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2017 đến trước 14 giờ, ngày 15 tháng 6  năm 2017 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Điện Biên

 –  Địa chỉ: Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 – Điện thoại/Fax/E-mail: 0215 3832 233

 – Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 vnd

 – Địa chỉ nhận HSDT:  Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Điện Biên

 – Địa chỉ: Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 – Điện thoại:        0215 3832 233

 – Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 15 tháng 6  năm 2017.

 – Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 vnd (mời triệu đồng chẵn), đảm bảo bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.  

   HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6  năm 2017 tại Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Điện Biên;

  Địa chỉ: Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

  Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.