Mời chào hàng: Xây lắp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

          Điện thoại: 02063 875 362 hoặc 02063 601 688

          Mã số thuế: 4800175246

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

          – Loại gói thầu: Xây lắp

          – Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới Nhà ở học viên, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, cải tạo nhà lớp học, sân bê tông

          – Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

 1. Tên dự án: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.
 2. Nguồn vốn: Cân đối Ngân sách địa phương huyện bố trí.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn,01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành hồ sơ HSYC: Từ 13giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2017 đến trước  15 giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông. Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông,
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000,đ (Một triệu đồng chẵn ./.)
 8. Bảo đảm dự thầu: 40.971.000,đ ( Bằng chữ: Bốn mươi triệu, chín trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn./.)
 9. Thời điểm đóng thầu: 15giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017.