Mời chào hàng: Gói thầu số 08XL Thi công xây lắp hạng mục: Kênh chính

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh

Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo- Thị trấn Hai Riêng- huyện Sông Hinh- tỉnh Phú Yên

Điện thoại/fax/email: 02573858412/ 0573858412/bqlctsonghinh@gmail.com

Mã số thuế: 4400455898

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 08XL Thi công xây lắp hạng mục: Kênh chính.( gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Chiều dài kênh 1121m, trên kênh bố trí 5 đường ống thép D500 dày 6mm, khẩu diện kênh 0,5×0,6m và 0,4x 0,5m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

 1. Tên dự án: Di dân khỏi vùng ngập lũ xã Đức Bình Tây hạng mục : Trạm bơm, kênh chính, đường dây cấp điện cho trạm bơm.
 2. Nguồn vốn: Hỗ trợ có mục tiêu .
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00, ngày 21 tháng 07 năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Quản lý quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh, địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo – Thị Trấn Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên, điện thoại: 02573858412, fax: 02573858412, email: bqlctsonghinh@gmail.com.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng, VNĐ, hình thức đảm bảo dự thầu: thư bảo lãnh ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 31 tháng 07 năm 2017.