Mời Thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

 

Tên Bên mời thầu: SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ GIANG.

Địa chỉ: số 6 đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193 866 385.    Fax: 02193 867 254.  Email: stchagiang@mof.gov.vn

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”;

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ để đưa vào sử dụng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng.

 1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.
 2. Nguồn vốn: Hoạt động thường xuyên ngành Tài chính và các nguồn vốn khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 26 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Tài chính tỉnh Hà Giang, Địa chỉ: số 6 đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, số điện thoại: 02193 866 385.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Bảo đảm bằng Bảo lãnh hoặc séc.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 18 tháng 10 năm 2017.