Mời Thầu: Tư­ vấn lập dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

– Tên bên mời thầu: PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÙ CÁT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cát.

– Địa chỉ: Số 141 Quang Trung – thị trấn Ngô Mây – huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định.

– Điện thoại: 02563.650 721;   Fax ………;

– E-mail: vothiminhthuy85@yahoo.com.vn.

– Mã số thuế: 4100767078.

Nội dung thông báo mời thầu :

  1. Tên gói thầu: Tư­ vấn lập dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

– Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn.

– Nội dung chính của gói thầu: Tư­ vấn lập dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

a. Nội dung thực hiện:

– Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

– Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.

– Bước 4: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

b. Hồ sơ, sản phẩm giao nộp:

Hồ sơ, sản phẩm giao nộp để lưu trữ gồm bản in trên giấy và bản dạng số của các tài liệu sau:

– Nghị quyết hoặc Quyết định phê duyệt;

– Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

– Bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

– Bản đồ chuyên đề (nếu có).

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

  1. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
  2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 7 giờ 30, ngày 19 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2017.
  4. Địa điểm phát hành HSMT:

– Đơn vị phát hành HSMT: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cát.

– Địa chỉ: Số 141 Quang Trung – thị trấn Ngô Mây – huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định.

– Điện thoại: 02563.650 721;   Fax ………;

– E-mail: vothiminhthuy85@yahoo.com.vn.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng. (Hai triệu đồng).
  2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2017.
  3. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 09 tháng 11 năm 2017.