Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh

– Tên bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Trà Vinh.

– Địa chỉ: Số 07 Phan Châu Trinh, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0294.3862426            Fax:  0294.3866835.

– Mã số thuế: …………………………………………………

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh.

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu:

+ Cải tạo Mái che sân khấu diện tích 468,0 m²;

+ Cải tạo sân khấu diện tích 236,16 m²;

+ Lót đal sân diện tích 729,0 m².

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

 1. Tên dự án: Cải tạo Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: T08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Số 07 Phan Châu Trinh, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.840193.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng), đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
 9. 10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm
 10. 11. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 19 tháng 4 năm /.