Nhà trực bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh thuộc dự án: Nhà trực bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh.

Tên Bên mời thầu: Công ty Thủy điện Đại Ninh mời thầu gói thầu: Nhà trực bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh thuộc dự án: Nhà trực bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tập đoàn năm 2009. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Công ty Thủy điện Đại Ninh
Tên gói thầu: Nhà trực bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh
Tên dự án: Nhà trực bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh
Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tập đoàn năm 2009
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ 07 giờ, ngày 16 tháng 10 năm 2009 đến trước 13 giờ 30’, ngày 30 tháng 10 năm 2009 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT:
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
Công ty thủy điện Đại Ninh
Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063)2476977; Fax: (063)3671045;
Giá bán 1 bộ HSMT: 330.000 ngàn đồng (bao gồm cả thuế)
Địa chỉ nhận HSDT:
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
Công ty thủy điện Đại Ninh
Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30’ ngày 30/10/2009.
Bảo đảm dự thầu: 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm ngàn đồng); bằng hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 13 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 10 năm 2009, tại:
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
Công ty thủy điện Đại Ninh
Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Công ty Thủy điện Đại Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


         Lâm Đồng, ngày 07  tháng 10 năm 2009  
Đại diện Đơn vị đăng ký
GIÁM ĐỐC


(Đã ký và đóng dấu)

Võ Tăng Lý