Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Núi Han dự án Mỏ đá vôi Núi Han.

Tên bên mời thầu: Công ty xi măng Hoàng Thạch mời thầu gói thầu: Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Núi Han. Tên dự án: Mỏ đá vôi Núi Han. Nguồn vốn: Vốn vay thương mại của Công ty xi măng Hoàng Thạch. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên bên mời thầu:  Công ty xi măng Hoàng Thạch.
–    Tên gói thầu: Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Núi Han.
–    Tên dự án: Mỏ đá vôi Núi Han.

–    Nguồn vốn: Vốn vay thương mại của Công ty xi măng Hoàng Thạch.
–    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển.

–    Thời gian bán HSMT: Từ ngày 20 tháng 10 năm 2009 đến trước 14 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2009 ( trong giờ hành chính ).
–    Địa điểm bán HSMT: Phòng Xây dựng cơ bản – Công ty xi măng Hoàng Thạch – Thị Trấn Minh Tân – huyện Kinh Môn- tỉnh Hải Dương.
–    Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đ  ( Một triệu đồng chẵn )
–    Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Xây dựng cơ bản – Công ty xi măng Hoàng Thạch. Thị Trấn Minh Tân – huyện Kinh Môn- tỉnh Hải Dương.

–    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2009.
–    Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đ  (Một trăm măm mươi triệu đồng chẵn)
–    Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14h00 (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 11        năm 2009 tại Phòng Xây dựng cơ bản – Công ty xi măng Hoàng Thạch.

    Công ty xi măng Hoàng Thạch kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                     Hoàng Thạch, ngày      tháng 10 năm 2009
    ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ
                                        PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY