Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa đường Quách Điêu – huyện Bình Chánh – Tp.HCM

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh có kế hoạch tổ chức đầu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa đường Quách Điêu. Địa chỉ chủ đầu tư: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh – Tp.HCM. Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Lộc A – huyện Bình Chánh – Tp.HCM

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh có kế hoạch tổ chức đầu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa đường Quách Điêu.
Địa chỉ chủ đầu tư: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh – Tp.HCM
Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Lộc A – huyện Bình Chánh – Tp.HCM
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 1 giai đoạn – 1 túi hồ sơ.
Thời gian xây dựng: 40 ngày  (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ)
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

2. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng ) tại:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh
Điện thoại: (08)37602.309    Fax: (08)37602.572

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 30 ngày 26 tháng 10  năm 2009 đến trước 10 giờ  ngày 10  tháng 11 năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính) (ngay trước thời điểm đóng thầu)
4. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng VNĐ). Hình thức bảo đảm dự thầu được qui định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến:
 Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh chậm nhất là trước 10 giờ (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 11 năm 2009.

5. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 11 năm 2009 (ngay sau thời điểm đóng thầu) tại:
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh.

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Chuyên