Xây dựng Trụ sở làm việc 2 tầng – Trụ sở UBND xã Thạch Bình

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Bình mời thầu gói thầu: Xây dựng Trụ sở làm việc 2 tầng, UBND xã Thạch Bình thuộc dự án: Trụ sở UBND xã Thạch Bình, Hạng mục Nhà làm việc 2 tầng. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Thạch Bình
– Tên gói thầu: Xây dựng Trụ sở làm việc 2 tầng, UBND xã Thạch Bình.
– Tên dự án: Trụ sở UBND xã Thạch Bình, Hạng mục Nhà làm việc 2 tầng
–  Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Trong giờ hành chính từ ngày 30 tháng 10 năm 2009.
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng UBND xã Thạch Bình
– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng UBND xã Thạch Bình

– Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 17 tháng 11 năm 2009.
– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ
 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm: Đặt cọc tiền mặt.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30phút (giờ Việt nam) ngày 17 tháng 11 năm 2009 tại Hội trường UBND xã Thạch Bình.

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Xà