Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công – Tổng dự toán hạng mục công trình đê, kè củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển thành phố Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng. Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công – Tổng dự toán ( Phần hạng mục công trình đê, kè củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I từ K0+000 đến K11+500 và đoạn từ K17+000 đến K17+591; cống EC, C4 và trồng cây chắn sóng). Tên dự án: Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển I đoạn từ K0+000 đến K11+500 và đoạn từ K17+000 đến K17+591 thành phố Hải Phòng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
– Tên gói thầu:
Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công – Tổng dự toán ( Phần hạng mục công trình đê, kè củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I từ K0+000 đến K11+500 và đoạn từ K17+000 đến K17+591; cống EC, C4 và trồng cây chắn sóng)

– Tên dự án: Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển I đoạn từ K0+000 đến K11+500 và đoạn  từ K17+000 đến K17+591 thành phố Hải Phòng.
– Nguồn vốn: Chương trình nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00, ngày 30/10/2009 đến trước 09 giờ 00 ngày 14/11/2009 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
+ Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng
+ Điện thoại: 031.3835621.       
+ Fax: 031.3531838.
– Giá bán HSMT: 1.000.000,0 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
+ Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng
+ Điện thoại: 031.3835621.       
+ Fax: 031.3531838.

– Thời điểm đóng thầu: Hồi 09 giờ 00 ngày 14/11/2009.

– HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 11 năm 2009, tại Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng –  Số 692  Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng kính mời Đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                    Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2009.
GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hợi