Mua sắm trang thiết bị làm viêc thuộc dự án: Trụ sở làm việc xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

Ban QL các DAĐT-XDCB huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum mời thầu Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị làm viêc thuộc dự án: Trụ sở làm việc xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU


    A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban QL các DAĐT-XDCB huyện Tu Mơ Rông
    – Địa chỉ: Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
    – Điện thoại: 060.3934050; Fax: 060.3934078
    2. Tên dự án: Trụ sở làm việc xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.
    3. Loại dự án: Dự án nhóm C.
    4. Chủ đầu tư: UBND huyện Tu Mơ Rông
    5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị làm việc.

    B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
   
– Tên bên mời thầu: Ban QL các DAĐT-XDCB huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
    – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị làm viêc.
    – Tên dự án: Trụ sở làm việc xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

    – Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 02 tháng 11 năm 2009 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2009 (Trong giờ hành chính)

    – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban QL các DAĐT-XDCB huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
    – Điện thoại: (060) 3934050; Fax: (060) 3934078
– Gía bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2009.
– Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn).
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày  17  tháng 11 năm 2009, tại Ban QL các DAĐT-XDCB huyện Tu Mơ Rông.

Ban QL các DAĐT-XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đến tham gia dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TRƯỞNG BAN