Thi công xây lắp Nhà hội trường Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ

Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ mời thầu thi công Thi công xây lắp Nhà hội trường Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ thuộc dự án: Nhà hội trường – Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ. Tên chủ đầu tư: Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ
– Địa chỉ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
– Điện thoại: (0210) 3820 237; Fax: (0210) 3712 089
2. Tên dự án: Nhà hội trường – Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ
4. Tên chủ đầu tư: Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
Thi công xây lắp Nhà hội trường Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ

B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ
– Tên gói thầu: Thi công xây lắp Nhà hội trường – Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ
-Tên dự án: Nhà hội trường – Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ
– Nguồn vốn: + Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo hỗ trợ
        + Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 ngày 10 tháng 11 năm 2009 đến trước 9 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2009 (giờ hành chính – các ngày làm việc trong tuần)
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán – Trường cán bộ quản lý GD & ĐT Phú Thọ
(Tầng 2 – Nhà điều hành); điện thoại: (0210) 3820 237
– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000,VND/01bộ HSMT
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế toán – Trường cán bộ quản lý GD & ĐT Phú Thọ
– Bảo đảm dự thầu: 20.000.000VNĐ (Hai mươi triệu đồng chẵn); hình thức bằng tiền mặt, séc hoặc bảo lãnh của Ngân hàng, nơi nhà thầu mở tài khoản giao dịch.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2009 tại Phòng họp Tầng 2 – Nhà điều hành, Trường cán bộ quản lý GD & ĐT Phú Thọ

Trường cán bộ quản lý GD & ĐT Phú Thọ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và đị điểm nêu trên

    Thị xã Phú Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2009
PHÓ HIỆU TRƯỞNG – PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
Trần Quang Minh