Xây lắp công trình Đường nội vùng trung tâm cụm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum mời thầu Gói thầu xây lắp công trình Đường nội vùng trung tâm cụm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông thuộc dự án Đường nội vùng trung tâm cụm xã Đăk Sao, huyện TuMơRông.Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện TuMơRông, tỉnh Kon Tum.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
       

A. Thông tin chung:
    1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.
    – Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
    – Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: Bqlxdcbtmr@yahoo.com
    2. Tên dự án: Đường nội vùng trung tâm cụm xã Đăk Sao, huyện TuMơRông.
    3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.
    4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện TuMơRông, tỉnh Kon Tum.
    5. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Đường nội vùng trung tâm cụm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU
    – Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.
    – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Đường nội vùng trung tâm cụm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.
    – Nguồn vốn: Vốn Trung tâm cụm xã.
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2009 đến trước 9 giờ 00′ ngày 23 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603934078.
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2009.

– Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng), bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30′ ngày 23 tháng 11 năm 2009 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.
   
TRƯỞNG BAN

Vương Văn Mười
(đã ký)