Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng của chi cục Kiểm Lâm Sơn La

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La mời thầu gói thầu mua sắm phương tiện vận tải phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2007 – 2010

SỞ NN&PTNT TỈNH SƠN LACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC KIỂM LÂMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————-
 

Số:            /KL
   Sơn la, ngày 06    tháng 11   năm 2009
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung :

 1.Tên Bên mời thầu:  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La
– Địa chỉ: Số 40- Đường Lò Văn Giá – Thành phố Sơn La.
– Điện thoại: 022.3854.458     Fax: 022.3857.636
2. Tên dự án: Nâng cao năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2007-2010.
3. Loại dự án :
Dự án thuộc nhóm C
4. Tên Chủ đầu tư : Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Mua sắm phương tiện vân tải phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
B. Nội dung thông báo mời thầu :  

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La
    – Địa chỉ: Số 40- Đường Lò Văn Giá – Thành phố Sơn La.
  – Điện thoại: 022.3854.458     Fax: 022.3857.636
– Tên gói thầu: Mua sắm phương tiện vân tải phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
– Tên dự án: Nâng cao năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2007-2010.
– Nguồn vốn: theo kế hoạch vốn XDCB của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2009 đến trước 09 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La – Số 40 Đường Lò Văn Giá Thành phố Sơn la tính Sơn La
– Giá bán 01 bộ HSMT : 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT : Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La – Số 40 Đường Lò Văn Giá Thành phố Sơn la tính Sơn La
–  Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2009.
– Bảo đảm dự thầu : 60.000.000VNĐ (Sáu mươi triệu đồng). Bảo đảm dự thầu có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
    HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 12 năm 2009, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La – Số 40 Đường Lò Văn Giá Thành phố Sơn la tính Sơn La
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La  kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận :                                                                                                                         CHI CỤC TRƯỞNG
– Như trên;
– Lưu TV,VT.