Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao – Giai đoạn 2: Tổ hợp nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao HANEL-CMC

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao – Giai đoạn 2: Tổ hợp nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao HANEL-CMC. Nguồn vốn: Tự có, đi vay và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2009


 THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Công ty Điện tử Hà Nội
     Địa chỉ :      02 phố Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội..
     Điện thoại :    04.38524555        Fax:    04.38525770
– Tên gói thầu : Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
– Tên dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao – Giai đoạn 2: Tổ hợp nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao HANEL-CMC.
Nguồn vốn: Tự có, đi vay và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT : từ 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2009 đến trước 08 giờ 30, ngày 27 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án CMC- Hanel – số 02 phố Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội, Điện thoại: 04.38524555, fax: 04.38525770.
– Giá bán 01 bộ HSMT : 500.000VNĐ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT : Ban Quản lý dự án CMC – Hanel – số 2 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội.( Phòng Kế hoạch đầu tư – Tầng 2 toà nhà 6 tầng)
– Thời điểm đóng thầu : 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2009.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 11 năm 2009, tại Ban QLDA CMC-Hanel, số 2 phố Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội. (Phòng Kế hoạch đầu tư – Tầng 2 toà nhà 6 tầng)
Công ty Điện tử Hà Nội kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                                                           CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI
                                                                                                                                                 K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                   Phó Tổng Giám Đốc                                                                                                                                           
                                                                                                                                                   Đoàn Thị Kim Oanh