Mời thầu : Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo nghề -trường Cao đẳng nghề Phú Yên. Dự án thuộc nhóm C

Mời thầu : Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo nghề -trường Cao đẳng nghề Phú Yên. Dự án thuộc nhóm C. Gói thầu số 01TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Điện – Điện tử. Gói thầu số 02TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Cơ khí chế tạo, cơ khí động lực. Gói thầu số 03TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Công nghệ thông tin.

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu

A. Thông tin chung:

1. Trường Cao đẳng nghề Phú Yên
– Địa chỉ: 276 Trường Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
– Điện thoại: 057.3842538.     Fax: 057.3842537.      E-mail: tcdnpy@gmail.com
2. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo nghề -trường Cao đẳng nghề Phú Yên.
3.    Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C
4.    Tên chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.
B. Nội dung thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.
– Tên gói thầu:
1/ Gói thầu số 01TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Điện – Điện tử.
2/ Gói thầu số 02TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Cơ khí chế tạo, cơ khí động lực.
3/ Gói thầu số 03TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Công nghệ thông tin.
– Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.
– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2009.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 23 tháng 11 năm 2009  đến trước 09 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.
– Địa chỉ: 276 Trường Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
– Điện thoại: 057.3842538.       Fax: 057.3842537.    
– Giá bán một bộ HSMT: 500.000đồng VN (Năm trăm ngàn đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.
– Địa chỉ: 276 Trường Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
– Điện thoại: 057.3842538.      
– Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2009.
– Bảo đảm dự thầu:
+ Gói thầu số 01TB: 10.000.000 đồng  (Bằng chữ: Mười  triệu đồng).
+ Gói thầu số 02TB: 10.000.000 đồng  (Bằng chữ: Mười  triệu đồng).
+ Gói thầu số 03TB: 10.000.000 đồng  (Bằng chữ: Mười  triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 12 năm 2009, tại văn phòng trường Cao đẳng nghề Phú Yên.

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Tuy Hòa , ngày 10  tháng 11 năm 2009
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN
HIỆU TRƯỞNG

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)