gói thầu số 02: Cải tạo, sửa chữa nhà ga hành khách-Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung mời thầu gói thầu : gói thầu số 02: “Cải tạo, sửa chữa nhà ga hành khách-Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài”.   

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TCT CẢNG HK MIỀN TRUNG  
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————————————————————

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung.
– Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng–P.Hòa Thuận Tây-Q.Hải Châu–TP Đà Nẵng.
– Điện thoại/Fax/E-mail:       0511. 3614334                  Fax: 0511. 3823393
2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ga hành khách-Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.
3. Loại công trình:  Cải tạo, sửa chữa.
4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: gói thầu số 02: “Cải tạo, sửa chữa nhà ga hành khách-Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài”.
B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
– Tên gói thầu: gói thầu số 02: “Cải tạo, sửa chữa nhà ga hành khách-Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài”
– Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ga hành khách-Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.
– Nguồn vốn:  Nguồn sửa chữa lớn của Tổng công ty cảng hàng không miền Trung.
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 27 tháng 11 năm 2009 đến trước 09 giờ 30, ngày 11 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT:
Ban Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung
Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng–P.Hòa Thuận Tây-Q.Hải Châu–TP Đà Nẵng.
Điện thoại:     0511. 3614334        Fax:    0511. 3823393
(Liên hệ: Bà Nguyễn Khánh Hà)
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000VND
– Địa chỉ nhận HSDT:  Bộ phận Văn thư – Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung
Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng–P.Hòa Thuận Tây-Q.Hải Châu–TP Đà Nẵng.
            Tel : 0511-3823397 ( xin số 239) ,   Fax :0511-3823393.
– Thời điểm đóng thầu:  09h30 ngày 11/12/2009.
– Bảo đảm dự thầu:  130.000.000 đồng.
HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 12 năm 2009, tại Phòng họp tầng 2- Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung.

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                        Đà Nẵng ,ngày 16 tháng 11 năm 2009
                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC