Sở Y tế ĐắkLắk mời thầu: Gói thầu xây lắp: Xây dựng các hạng mục công trình, thiết bị đi kèm và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar.

Sở Y tế ĐắkLắk mời thầu: Gói thầu xây lắp: Xây dựng các hạng mục công trình, thiết bị đi kèm và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar.

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan, đơn vị: Sở Y tế ĐắkLắk
Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk.
Điện thoại số: ( 050 ). 854.284 – 855.708, Fax : ( 050 ).854.284 – 855.708
2. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B
4. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế ĐắkLắk
5.  Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
Gói thầu xây lắp: Xây dựng các hạng mục công trình, thiết bị đi kèm và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar.
B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên bên mời thầu: Sở Y tế ĐắkLắk
– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp: Xây dựng các hạng mục công trình, thiết bị đi kèm và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar.
– Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
– Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.
– Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi
– Thời gian bán HSMT bắt đầu từ 07 giờ 30’, ngày 26 tháng 11 năm 2009, đến trước 8 giờ 00’ ngày 11 tháng 12 năm 2009 (Thời điểm đóng thầu) trong giờ hành chính.
Địa điểm bán HSMT: Sở Y tế ĐắkLắk, Số 68 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Y tế ĐắkLắk, Số 68 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk.
– Thời điểm đóng thầu: lúc 08 giờ 00’, ngày 11/12/2009.
– Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)
Nộp trước thời điểm đóng thầu, hình thức bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh qua Ngân hàng.
HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 40’, ngày 11/12/2009 tại Sở Y tế ĐắkLắk, Số 68 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk:

Sở Y tế ĐắkLắk kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC
– Báo Đấu thầu;   
– Lưu: VT,TCKT, KHNV.                                                                   BS. Nguyễn Phi Tiến