Chỉnh lý tài liệu (bao gồm cả vật tư văn phòng phẩm) – Kho bạc Nhà nước Nghệ An

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu gói thầu : Chỉnh lý tài liệu (bao gồm cả vật tư văn phòng phẩm).         KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NGHỆ AN


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung

     1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Nghệ An
     – Địa chỉ: Đường VILENIN – Phường Hưng Phúc – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
     – Điện thoại: 038.3830659
     – Fax: 038.3844143
     2. Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Nghệ An
     3. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu (bao gồm cả vật tư văn phòng phẩm).

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

     – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà Nước Nghệ An
     – Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu (bao gồm cả vật tư văn phòng phẩm).
     – Nguồn vốn: Không thường xuyên và nguồn phát triển hoạt động ngành.
     – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
     – Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2009 đến trước 15 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính)
     – Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Đường VILENIN – Phường Hưng Phúc – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 038.3830659
     – Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)
     – Địa chỉ nhận HSDT: Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Đường VILENIN – Phường Hưng Phúc – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 038.3830659.
     – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 11 tháng 12 năm 2009.
     – Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 (Hai năm triệu; Tiền Việt Nam; Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng thương mại hợp pháp).
     HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 12 năm 2009, tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An.
     Kho bạc Nhà nước Nghệ An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                        Vinh, ngày 18 tháng 11 năm 2009
                                                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                                    Nguyễn Ngọc Huê