Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh chuẩn bị thực hiện gói thầu “Xây lắp” thuộc dự án “Sửa chữa đường liên ấp 1, 2,3”

Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh chuẩn bị thực hiện gói thầu “Xây lắp” thuộc dự án “Sửa chữa đường liên ấp 1, 2,3”. Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Lộc B – huyện Bình Chánh – Tp.HCM. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLĐT XD CÔNG TRÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  689/TB-BQLĐTXDCT          
Bình Chánh, ngày 20  tháng11 năm 2009

             THÔNG BÁO MỜI THẦU

    1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh chuẩn bị thực hiện gói thầu “Xây lắp” thuộc dự án “Sửa chữa đường liên ấp 1, 2,3”.
Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Lộc B – huyện Bình Chánh – Tp.HCM.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 1 giai đoạn – 1 túi hồ sơ.
Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh mời tất cả những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu  nêu trên.
2. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá  1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tại:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh – TpHCM
Điện thoại: (08) 37602.309    Fax: (08) 3 7602.572
3. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm 2009 đến trước 10 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính) (ngay trước thời điểm đóng thầu).
4. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu được qui định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến:
 Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh chậm nhất là trước 10 giờ (giờ Việt Nam) ngày 16 tháng 12 năm 2009.
5. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ (giờ Việt Nam) ngày 16 tháng 12 năm 2009 (ngay sau thời điểm đóng thầu) tại:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh.
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đến dự buồi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
                                                                                                                GIÁM ĐỒC


                                                                                                        Nguyễn Đình Chuyên