Gói thầu (Số 2) : Cải tạo nhà trạm kiểm soát, trạm bơm, tuyến ống – Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu (Số 2) : Cải tạo nhà trạm kiểm soát, trạm bơm, tuyến ống theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp khu cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tính Sơn La. Sử dụng nguồn vốn : Hỗ trợ hạ tầng kinh tế cửa khẩu

BTL BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ CHỈ  HUY BĐBP TỈNH  SƠN LAĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số  1594 / TBMT 
  V/v thông báo mời thầu gói thâu( số 2)
   dự án cải tạo nâng cấp khu cửa khẩu
 Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
.
Sơn la, ngày 22  tháng 11 năm 2009
                                                                  
            
      Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu (Số 2) : Cải tạo nhà trạm kiểm soát, trạm bơm, tuyến ống theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp khu cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tính Sơn La.
Sử dụng nguồn vốn : Hỗ trợ hạ tầng kinh tế cửa khẩu
     Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
     Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại : Ban quản lý dự án Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, điện thoại : 022.3851.846, fax, 0223.852.485 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là:1.000.000( Một triệu đồng chẵn) tại Ban Quản lý dự án Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La điện thoại : 022.3851.846, fax, 0223.852.485
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2009 đến 17 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2009. Thời điểm đóng thầu 8h. 30.p  (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2009  (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá : 20.000.000( Hai mươi triệu đồng) bằng tiền mặt và phải được gửi đến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chậm nhất là trước 8h. 30.p (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2009 Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12. năm 2009 tại hội trường Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhân:                                                                                               CHỈ HUY TRƯỞNG
– Như kính gửi;
– Lưu VT, DA, Ng 04b.