Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu 04 gói thầu thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu 04 gói thầu thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình : Gói thầu số 09: Xây lắp hạng mục đường phía sau Bệnh viện; Gói thầu số 10: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho các khoa phòng trong Bệnh viện; Gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy cho nhà Khám đa khoa, nhà khoa Ngoại, nhà Sản, Răng hàm mặt, Tai mũi họng.; Gói thầu số 12: Mua sắm trang thiết bị hành chính và điều hòa nhiệt độ cho nhà khoa Dinh dưỡng và chống nhiễm khuẩn.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                        Hòa Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2009

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu 04 gói thầu thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình như sau:
– Gói thầu số 09: Xây lắp hạng mục đường phía sau Bệnh viện
– Gói thầu số 10: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho các khoa phòng trong Bệnh viện.
– Gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy cho nhà Khám đa khoa, nhà khoa Ngoại, nhà Sản, Răng hàm mặt, Tai mũi họng.
– Gói thầu số 12: Mua sắm trang thiết bị hành chính và điều hòa nhiệt độ cho nhà khoa Dinh dưỡng và chống nhiễm khuẩn.
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và trung ương.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
– Địa điểm bán HSMT: phòng Dự án, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
    Địa chỉ: Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
   ĐT: 0218.3853593, 3853594 – Fax 018.3851320
– Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 28 tháng 11 năm 2009 đến trước 08 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
                                     Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Hòa Bình
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2009
– Địa chỉ mở HSDT: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
– Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 ngày 12 tháng 12 năm 2009
– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn)

Trân trọng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia.

                                                                                                BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH
                                                                                                                     GIÁM ĐỐC


                                                                                                              Trương Quý Dương