Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng – Ban quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2

Ban quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2 mời thầu dự án : Đường nối từ ĐT 398 (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đi QL18 (Quế Võ, Bắc Ninh). Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị : Ban quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2
Địa chỉ: Số 171 đường Xương Giang , thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT : 0240 3541958            Fax: 0240 3559686
2. Tên dự án : Đường nối từ ĐT 398 (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đi QL18 (Quế Võ, Bắc Ninh)
3.    Loại dự án : dự án thuộc nhóm B
4. Tên chủ đầu tư¬:  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng.
B. Nội dung thông báo mời thầu 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
      – Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2
– Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng.
 – Tên dự án: Đường nối từ ĐT 398 (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đi QL18 (Quế Võ, Bắc Ninh)
       – Nguồn vốn: Trái phiếu Chính Phủ.
       – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
       – Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2009 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính)1.
       – Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA GT Bắc Giang 2 .
    Địa chỉ: Số 171, đường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
    Điện thoại: 0240 3541958            Fax:    0240 559686
      – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng)
      – Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án GT Bắc Giang 2, Địa chỉ: Số 171, đường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
    Điện thoại: 0240 3541958            Fax:    0240 559686
        – Thời điểm đóng thầu:  9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2009
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 12 năm 2009, tại Ban quản lý dự án GT Bắc Giang 2, Địa chỉ: Số 171, đường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Ban Quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                       Bắc Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2009
                                                                                               BAN QUẢN Lí DỰ ÁN GTBG2
                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)