Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy Chung cư 12 tầng B1(Mẫu A) – khu B Ký túc xá sinh viên ĐHQG TPHCM – Ban Quản Lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM

Ban Quản Lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM mời thầu gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy Chung cư 12 tầng B1(Mẫu A) – khu B Ký túc xá sinh viên ĐHQG TPHCM.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNGĐộc lập – Tự do –  Hạnh Phúc
Số:        / QLDA XDTp.HCM, ngày 25  tháng 11  năm 2009

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
 1.Chủ đầu tư:  Ban Quản Lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM.
–  Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM.
–  Điện thoại: 08.3 8974501;            Fax: 08.3 8974 505;
2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu ký túc xá sinh viên và Khu  nhà công vụ Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (Dự án thành phần QG-HCM-06).
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm A
4. Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy Chung cư 12 tầng B1(Mẫu A) – khu B Ký túc xá sinh viên ĐHQG TPHCM.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
    Tên Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM.
Địa chỉ:    Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. 
     Điện thoại:  08.3 8974501;            Fax: 08.3 8974 505;
    Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy Chung cư 12 tầng B (Mẫu A) – khu B Ký túc xá sinh viên ĐHQG TPHCM.
    Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu ký túc xá sinh viên và Khu nhà công vụ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Dự án thành phần QG-HCM-06).
    Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
    Thời gian bán HSMT:  từ 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2009 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
    Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM ).
     Điện thoại:  08.3 8974501;            Fax: 08.3 8974 505;
    Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000VNĐ.
    Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).
     Điện thoại:  08.3 8974501;            Fax: 08.3 8974 505;
    Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2009.
    Bảo đảm dự thầu: Đồng tiền bảo đảm là tiền Việt Nam; Giá trị bảo đảm là: 70.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Chứng thư do Ngân hàng phát hành hoặc tiền mặt.
    HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 12 năm 2009, tại Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM.
       Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                     KT. GIÁM ĐỐC

                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                    

                                                      Nguyễn Văn Lòng