Gói thầu số 03: Đầu mối, tuyến kênh, công trình trên kênh – Công trình: Thủy lợi Nà Phát – Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Dự án: Công trình: Thủy lợi Nà Phát – Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 03: Đầu mối, tuyến kênh, công trình trên kênh;

UBND HUYỆN THAN UYÊN TỈNH LAI CHÂUCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA HUYỆN THAN UYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  07 /CV-BQLDA
Than Uyên, ngày 01 tháng 12 năm 2009

Căn cứ Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu. Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đăng ký thông báo mời thầu với nội dung như sau:

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
    + Địa chỉ: Khu II thi trân Than Uyên, huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu.
    + Điện thoại: 02313.784.605;                Fax: 02313.784.605.
2. Tên dự án: Công trình: Thủy lợi Nà Phát – Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu
3.    Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư:  UBND huyện Than Uyên.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
  Gói thầu số 03:  Đầu mối, tuyến kênh, công trình trên kênh;
6. Giá gói thầu:
B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Tên bên mời thầu: Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
 Tên góii thầu:  Gói thầu số 03: Đầu mối, tuyến kênh, công trình trên kênh;
 Tên dự án: Công trình: Thủy lợi Nà Phát – Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
 Nguồn vốn: Vốn OFID 80% và vốn vốn đối ứng 20%.
 Hình thức đấu thầu: Rộng rãi, trong nước.
 Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 45 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2009 đến trước 7 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
 Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
Điện thoại 02313.784.605                      Fax: 02313.784.605.
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
Địa chỉ nhận HSDT: Tại Hội trường Tầng III, Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Thời điểm đóng thầu: Gói thầu số: 03 vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2009;
 Bảo đảm dự thầu: Gói số 03 là: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).
Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt, séc hoặc bảo đảm của Ngân hàng.
Thời gian mở HSDT:  HSDT gói  03 sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 12 năm 2009 tại Hội trường Tầng III, ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
    Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN QLDA HUYỆN THAN UYÊN
  – Như kính gửi;
  – Ban QLDA huyện Than Uyên(B/c);
  – Lưu: VT.