Gói thầu số 09 San ủi mặt bằng, kè chắn đất, đường trục chính, cấp, thoát nước vào trục chính công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

Gói thầu số 09 San ủi mặt bằng, kè chắn đất, đường trục chính, cấp, thoát nước vào trục chính công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Gói thầu số 09 San ủi mặt bằng, kè chắn đất, đường trục chính, cấp, thoát nước vào trục chính công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2012
– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2009 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12.năm 2009 trong giờ hành chính.
– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Điện thoại: 02313606898    Fax: 02313793896
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 16 /12 /2009.
– Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 16/12/2009 tại Sở Y tế tỉnh Lai Châu
    Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                    Lai Châu, ngày         tháng        năm 2009
                                                                                                             GIÁM ĐỐC