Dự án: công trình: Sân vận động huyện Than Uyên. Gói thầu số 02 : Xây lắp

Gói thầu số 02: Xây lắp; Tên dự án: công trình: Sân vận động huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi, trong nước.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

* Tên Bên mời thầu: Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
* Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp;
* Tên dự án: công trình: Sân vận động huyện Than Uyên.
* Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.
* Hình thức đấu thầu: Rộng rãi, trong nước.
* Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 15 thỏng 12 năm 2009 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2009 (trong giờ hành chính).
* Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
Điện thoại 02313.784.605                      Fax: 02313.784.605.
* Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
* Địa chỉ nhận HSDT: Tại Hội trường Tầng III, Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
* Thời điểm đóng thầu: Gói thầu số: 02 vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2010 (giờ Việt Nam);
* Bảo đảm dự thầu: Gói số 02 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).
Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt, séc hoặc bảo đảm của Ngân hàng.
* Thời gian mở HSDT:
    + HSDT gói  02 sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 01 năm 2009 tại Hội trường Tầng III, ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
    Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:                                                                         TM. BAN QLDA HUYỆN THAN UYÊN
  – Như kính gửi;                                                                                    Đã ký
  – Ban QLDA huyện Than Uyên(B/c);
  – Lưu: VT.                                                                                     Lò Văn Tuyển