Gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Tỉnh lộ 672 huyện Tu Mơ Rông

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum mời thầu gói thầu xây lắp: Gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng 04 gói thầu xây lắp (Số 01,02,03,04), Lý trình: Km28+325,89 đến Km30+636,06, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Tỉnh lộ 672 huyện Tu Mơ Rông (đoạn qua trung tâm huyện Tu Mơ Rông – Giai đoạn I).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
    – Tên gói thầu xây lắp: Gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng 04 gói thầu xây lắp (Số 01,02,03,04), Lý trình: Km28+325,89 đến Km30+636,06, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Tỉnh lộ 672 huyện Tu Mơ Rông (đoạn qua trung tâm huyện Tu Mơ Rông – Giai đoạn I).
    – Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 20 tháng 12 năm 2009 đến trước 9 giờ 00′ ngày 04 tháng 01 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603934078.
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2010.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30′ ngày 04 tháng 01 năm 2010 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.
   
                                                                                                    TRƯỞNG BAN