Thông báo mời thầu gói thầu: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hòa Hội

Thông báo mời thầu gói thầu: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hòa Hội

Tên dự án:ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hòa Hội
Tên gói thầu:ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hòa Hội
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
ubnd xã Hòa Hội – huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà rịa Vũng Tàu
02/12/2009
03/12/2009 đến 15/12/2009
200.000 (VND)
15/12/2009 14:05
15/12/2009 14:05