Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị

Tên dự án:Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu
Tên gói thầu:Xây lắp và thiết bị
Nguồn vốn:
Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu, Số 18 đường Trưng Trắc, phường 1 thành phố Vũng Tàu, Điện thoại: 064.3510039; Fax: 064.3510038
20/11/2009
04/12/2009 đến 22/12/2009
1.000.000 (VND)
22/12/2009 09:00
22/12/2009 09:00