Cung cấp lắp đặt máy siêu âm 4 D Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu cung cấp lắp đặt máy siêu âm 4 D Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.

SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CSSKSS
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày  09  tháng 12 năm 2009
       
THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản bằng nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt kế hoạch đấu mua máy siêu âm 4 D của Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định.
    Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định mời các nhà thầu có đủ năng lực về pháp lý, năng lực tài chính, thương mại, đáp ứng yêu cầu chất lượng kỹ thuật thiết bị, dụng cụ tham gia đấu thầu cung cấp lắp đặt máy siêu âm 4 D Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.
    Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định  với giá 500.000 đồng kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2009.
    Toàn bộ hồ sơ dự thầu đặt trong phong bì kín có niêm phong, gửi trực tiếp hoặc qua đường điện thoại về Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định trước 08 giờ ngày  30 tháng 12 năm 2009.
    Hồ sơ dự thầu được mở vào 08 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2009 tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định.
    Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nam Định để có chỉ dẫn cụ thể.
    Điện thoại liên hệ: 0350. 3664504

                                                                                      Đại diện bên mời thầu