Điện lực Bình Dương mời thầu gói thầu : Gói thầu số 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11

Điện lực Bình Dương mời thầu gói thầu : Gói 2: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ; Gói 3: Cách điện và phụ kiện; Gói 4: Trụ điện; Gói 5: Phụ kiện lưới điện; Gói 6: Thùng điện kế; Gói 7: Nhựa PVC; Gói 8: Mối nối; Gói 9: Hộp điện kế nhựa; Gói 10: Hộp composite; Gói 11: Biến điện áp


   CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:                 /ĐLBD-VTVC
Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 12 năm 2009
                  
Thông báo mời thầu

   Tên Bên mời thầu: Điện lực Bình Dương
   Tên gói thầu: 
         Gói 2: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ
         Gói 3: Cách điện và phụ kiện           
         Gói 4: Trụ điện
         Gói 5: Phụ kiện lưới điện              
         Gói 6: Thùng điện kế                      
         Gói 7: Nhựa PVC                            
         Gói 8: Mối nối                                 
         Gói 9: Hộp điện kế nhựa                 
         Gói 10: Hộp composite               
         Gói 11: Biến điện áp
–  Tên dự án: Mua sắm VTTB 6 tháng đầu năm 2010 và thiết bị đo đếm năm 2010 phục vụ nhu cầu SXKD của Điện lực Bình Dương.
Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2010 của Điện lực Bình Dương.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 15/12/2009 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25/12/2009 (trong giờ hành chính).
Giá bán HSMT: Bán HSMT giá mỗi bộ là 1.000.000 (đã bao gồm thuế VAT)
   Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư – Điện lực Bình Dương số 233 đường 30/4 – thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.Số điện thoại: 0650.2210246 – Số Fax: 0650.3822909.
  Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật tư – Điện lực Bình Dương số 233 đường 30/4 – thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương. Số điện thoại: 0650.2210246 – Số Fax: 0650.3822909.
   Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/12/2009.
 Bảo đảm dự thầu: Gói 2: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng) ; Gói 3: 8.000.000 (Tám triệu đồng); Gói 4: 3.000.000 (Ba triệu đồng); Gói 5: 13.000.000 (Mười ba triệu đồng) ; Gói 6: 4.000.000 (Bốn triệu đồng); Gói 7: 6.000.000 (Sáu triệu đồng); Gói 8: 3.000.000 (Ba triệu đồng); Gói 9: 3.000.000 (Ba triệu đồng);  Gói 10: 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng); Gói 11: 18.000.000 (Mười tám triệu đồng) bằng tiền mặt nộp tại Phòng Tài chính kế toán Điện lực Bình Dương hoặc Bảo đảm của ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.
   
    Nơi nhận:                                                                     KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– P.QLXD;                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu P.VTVC(H.4).