Mời thầu : Xây dựng trụ sở làm việc và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình mời thầu gói thầu : Xây dựng trụ sở làm việc và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thuộc dự án: Xây dựng trụ sở làm việc và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.
 – Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây xây dựng trụ sở làm việc và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.
 – Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.
 – Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
 – Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 05 tháng 01 năm 2010 đến trước 08 giờ, ngày 17 tháng 01 năm 2010 (trong giờ hành chính).
 – Địa điểm bán HSMT: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đường Nguyễn Hữu Cảnh – TP. Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 052.3822715
 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Bằng chữ: Một triệu đồng).
 – Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đường Nguyễn Hữu Cảnh  TP. Đồng Hới – Quảng Bình. Điện thoại: 052.3822715
 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 01 năm 2010
 – Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu Việt Nam đồng)
 – HSDT sẽ được mở công khai  vào  09 giờ 30 phút  (giờ  Việt  Nam), ngày 17 tháng 01 năm 2010, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình, đường Nguyễn Hữu Cảnh – TP. Đồng Hới – Quảng Bình.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                          Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2009
                                                                  CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH
                                                                                          CỤC TRƯỞNG