Các gói thầu thuộc tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị thuộc dự án Quản lý rui ro thiên tai WB4

Gói thầu số HH1: Mua sắm thiết bị văn phòng cho 12 xã và Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai; Gói thầu số HH2: Mua sắm thiết bị cứu hộ cứu nạn cho 12 xã và Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai; Gói thầu số HH4: Mua 01 xe để chuyên chở canô và thiết bị cứu hộ cứu nạn cho Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai thuộc dự án: Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị thuộc dự án Quản lý rui ro thiên tai WB4.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-Tên bên mời thầu: Ban QLDA Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị.
-Tên gói thầu: 
      + Gói thầu số HH1: Mua sắm thiết bị văn phòng cho 12 xã và Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai;
      + Gói thầu số HH2: Mua sắm thiết bị cứu hộ cứu nạn cho 12 xã và Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai;
      + Gói thầu số HH4: Mua 01 xe để chuyên chở canô và thiết bị cứu hộ cứu nạn cho Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai
– Tên dự án: Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị thuộc dự án Quản lý rui ro thiên tai WB4.
– Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) 90% và vốn đối ứng trong nước 10%.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rải trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 7giờ 30 phút, ngày 02  tháng 01 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị, số 256 – Lê Duẩn – Đông Hà – Quảng Trị
– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000,0 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị, số 256 – Lê Duẩn – Đông Hà – Quảng Trị.
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 02 tháng 02 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu:
+ Gói thầu số HH1:         45.000.000,0 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chắn)
+ Gói thầu số HH2:      70.000.000,0 đồng (Bảy mươi triệu đồng chắn)
+ Gói thầu số HH4:      17.000.000,0 đồng (Mười bảy triệu đồng)
    HSDT sẽ được mở công khai ngay sau khi đóng thầu, ngày 02 tháng 02 năm 2010, tại Ban QLDA Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị, số 256 – Lê Duẩn – thành phố Đông Hà – Quảng Trị.
Ban QLDA Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                    Đông Hà, ngày 22  tháng 12 năm 2009
                                                                    Đại diện hợp pháp cơ quan đăng ký
                                                                                            Giám đốc


                                                                                          Trần Quang