Gói thầu số 09: Mua sắm trang thiết bị – Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau

Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau mời thầu gói thầu số 09: Mua sắm trang thiết bị

THÔNG BÁO MỜI THẦU
–       Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau
–       Tên gói thầu: Gói số 09: Mua sắm trang thiết bị
–       Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
–       Nguồn vốn: Vốn ngân sách
–       Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước không sơ tuyển
–       Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2009 đến trước 8 giờ, ngày 07 tháng 01 năm 2010 (trong giờ hành chính)
–       Địa điểm bán HSMT: 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
–       Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
–       Địa chỉ nhận HSDT:  3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
–       Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 07/01/2010
–       Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)
Bảo đảm bằng chứng thư bảo đảm của Ngân hàng mà nhà thầu hoặc liên danh mở tài khoản
HSDT sẽ được mở công khai:  vào 8 giờ 30(giờ Việt Nam), ngày 07  tháng 01 năm 2010, tại 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
        Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 
                                                                     Cà Mau, ngày  24  tháng 12 năm 2009
                                                                                      KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC