UBND tỉnh Quảng Ngãi mời thầu – gói thầu số 75b-HAQN xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Ðức Phú thuộc huyện Mộ Ðức

an quản lý dự án Năng lượng nông thông II tỉnh Quảng Ngãi mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây lắp các gói thầu sau đây: Gói thầu số: 75b-HAQN (Phần khối lượng còn lại chưa thi công của gói thầu số 75-HAQN): Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Ðức Phú thuộc huyện Mộ Ðức – Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp).

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án thành phần năng lượng nông thôn II khu vực miền trung. Tín dụng IDA số: 4000-VN; 45760-VN, một phần của khoản Tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng được mời dưới đây. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau: (1) Ðộc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) Hoạt động theo Luật Thương mại;            (3) Không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (4) Không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thay mặt cho chủ đầu tư là UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án Năng lượng nông thông II tỉnh Quảng Ngãi mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây lắp các gói thầu sau đây:

Gói thầu số: 75b-HAQN (Phần khối lượng còn lại chưa thi công của gói thầu số 75-HAQN): Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Ðức Phú thuộc huyện Mộ Ðức – Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp).

Phát hành hồ sơ mời thầu kể từ ngày 15-12-2009 (trong giờ làm việc) với một khoản lệ phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng/bộ.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa điểm dưới đây không muộn hơn: 8 giờ ngày 15-1-2010; mở thầu vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 15-1-2010.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo đảm dự thầu có giá trị như quy định trong hồ sơ mời thầu.

Ðịa điểm mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu tại:

Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi.

Ðịa chỉ: 6 Lê Văn Sỹ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ðiện thoại: 055-2241429/37 2128; Fax: 055-3710760.

Các nhà thầu có nhu cầu tham gia xin vui lòng báo trước để Chủ đầu tư tiện chuẩn bị hồ sơ.

Trân trọng