Gói thầu cung ứng thuốc năm 2010 cho Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận mời thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2010 gồm 10 gói thầu : Gói số 01 : Kháng sinh tiêm, Gói số 02 : Kháng sinh uống, Gói số 03 : Các loại dịch truyền, Gói số 04 : Tê-Mê, Gói số 05 : Nội tiết tố, Gói số 06 : Giảm đau-kháng viêm, Gói số 07 : Tim mạch, Gói số 08 : Tiêu Hóa, Gói số 09 : Vitamin và khoáng chất, Gói số 10 : Điều trị. Nguồn vốn : Ngân sách và nguồn thu viện phí năm 2010

SỞ Y TẾ NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TỈNH  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :          /BVT 
Phan rang – Tháp chàm, ngày     tháng 1 năm 2010
                                                        
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu : BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN
– Tên gói thầu : cung ứng Thuốc năm 2010, gồm 10 gói thầu :
    + Gói số 01 : Kháng sinh tiêm, giá bán HSMT : 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 02 : Kháng sinh uống, giá bán HSMT : 800.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 03 : Các loại dịch truyền, giá bán HSMT : 800.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 04 : Tê-Mê, giá bán HSMT : 700.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 05 : Nội tiết tố, giá bán HSMT : 800.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 06 : Giảm đau-kháng viêm, giá bán HSMT : 700.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 07 : Tim mạch, giá bán HSMT : 800.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 08 : Tiêu Hóa, giá bán HSMT : 800.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 09 : Vitamin và khoáng chất, giá bán HSMT : 800.000 đồng/bộ hồ sơ
    + Gói số 10 : Điều trị, giá bán HSMT : 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ
– Nguồn vốn : Ngân sách và nguồn thu viện phí năm 2010
– Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ, ngày 20 tháng 1 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày  05 tháng 2 năm 2010 ( trong giờ hành chính ).
 – Địa điểm bán HSMT : phòng tài chính kế toán Bệnh Viện Ninh Thuận
– Địa chỉ nhận HSDT : phòng tài chính kế toán Bệnh Viện Ninh Thuận – 05 Lê Hồng Phong, TP. Phan Rang – Ninh Thuận
– Điện thoại : 068.3830252
– Thời điểm đóng thầu : 13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 2 năm 2010
– Thời điểm mở thầu: 14 giờ, ngày 05 tháng 2 năm  2010

                                                                                                    GIÁM ĐỐC