Gói số 16 San lấp mặt bằng ô số 11 – Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc ,Sở Xây dựng Cà Mau mời thầu gói thầu: Gói số 16 San lấp mặt bằng ô số 11 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.

                                                      THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc – Sở Xây dựng Cà Mau
 Tên gói thầu: Gói số 16  San lấp mặt bằng ô số 11
 Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau. 

 Nguồn vốn: Vốn ngân sách
 Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước không sơ tuyển
 Thời gian bán HSMT 8 giờ ngày 06/01/2010 đến trước 14 giờ, ngày 18/01/2010 (trong giờ hành chính)
  Địa điểm bán HSMT: 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)
  Địa chỉ nhận HSDT:  3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 18/01/2010
 Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm tiệu đồng). Bằng chứng thư bảo đảm của Ngân Hàng mà nhà thầu hoặc liên doanh mở tài khoản.
 HSDT sẽ được mở công khai:  vào 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 18  tháng 01 năm 2010, tại 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 
                                                                                   Cà Mau, ngày  04  tháng 01 năm 2010
                                                                                                       KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC