Thông báo mời thầu: Mua modem SHDSL/V35/4W phát triển kênh;

Tên Bên mời thầu: Trung tâm viễn thông khu vực III;

Tên Bên mời thầu: Trung tâm viễn thông khu vực III;

Tên gói thầu: Mua modem SHDSL/V35/4W phát triển kênh;

Tên dự án: Mua modem SHDSL/V35/4W phát triển kênh;

Nguồn vốn: Tái đầu tư;

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước;

Thời gian bán HSMT từ 8 giờ ngày 14-1 đến trước 9 giờ ngày 25-1-2010;

Ðịa điểm bán HSMT: 4 Ông Ích Khiêm, Ðà Nẵng;

Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng;

Ðịa chỉ nhận HSDT: 4 Ông Ích Khiêm, Ðà Nẵng;

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 25-1-2010;

Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng;

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ ngày 25-1-2010 tại 4 Ông Ích Khiêm, Ðà Nẵng.

Trung tâm viễn thông khu vực III kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.