Gói thầu số 3 thi công xây dựng công trình: Khu dân cư Bàu Mang, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3 thi công xây dựng công trình: Khu dân cư Bàu Mang, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

                              THÔNG BÁO MỜI THẦU

  – Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
  – Tên gói thầu: Gói thầu số 3 thi công xây dựng công trình: Khu dân cư Bàu Mang, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.
  – Tên dự án: Khu dân cư Bàu Mang, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.
  – Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
  – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  – Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 28 tháng 01 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2010 (trong giờ hành chính)
  – Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
       + Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
      + Điện thoại: 055.3850.349;        Fax: 055.3510.455
  – Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 800.000 VNĐ (Tám trăm nghìn đồng).
  – Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
       + Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi   
  – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2010.
  – Bảo đảm dự thầu: Số tiền bảo đảm dự thầu là 180.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi triệu đồng).
      + Hình thức bảo đảm: Do Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam đứng ra bảo lãnh.
  – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút Việt Nam ngày 08 tháng 02 năm 2010.
 Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
    Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm đăng tải Thông báo mời thầu gói thầu số 3 thi công xây dựng công trình: Khu dân cư Bàu Mang, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn trên Báo Đấu thầu và trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu.
    Trân trọng!
        
Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC
– Như trên;   
– Lưu.                                                                                                      Đoàn Hà Yên