Gói thầu thiết bị số 06: Cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, chất thải rắn và rác thải y tế của Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La

Tên Bên mời thầu:Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La; Gói thầu thiết bị số 06: Cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, chất thải rắn và rác thải y tế của Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La. Nguồn vốn:Vốn ngân sách nhà nước. 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Tên Bên mời thầu:Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La.
6.    Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị số 06: Cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, chất thải rắn và rác thải y tế của Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La.
Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống phân loại, xử lý nước thải, chất thải rắn, rác thải y tế tại Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La
  Nguồn vốn:Vốn ngân sách nhà nước.
  Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
  Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 09 tháng 02 năm 2010 đến trước 9 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2010 (trong giờ hành chính)
  Địa điểm bán HSMT: Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La – Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, điện thoại: 022.3973497, fax: 022.3873749.
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La – Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2010. 
Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 đồng ( Ba trăm năm mươi triệu đồng); hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 02 năm 2010, tại Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La – Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                         TRUNG TÂM GDLĐ TỈNH SƠN LA
                                                                                          GIÁM ĐỐC


                                                                                       Đào Văn Hạnh