Gói thầu số 21 – Hệ thống điều hòa công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Sở Y tế tỉnh Lai Châu gói thầu: Gói thầu số 21 – Hệ thống điều hòa công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu .Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn khác.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Gói thầu số 21 – Hệ thống điều hòa công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu
– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu
– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn khác.
– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 03.năm 2010 đến trước 8giờ 00 phút , ngày 18 tháng 03.năm 2010 trong giờ hành chính.
– Địa điểm bán HSMT: Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Điện thoại: 02313606898    Fax: 02313793896
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút  ngày 16/03/2010
– Bảo đảm dự thầu 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ  30 phút ngày 16/3/2010 tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
    Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                 Lai Châu, ngày  05  tháng 02  năm 2010
                                                                                     GIÁM ĐỐC
                                                                                         Đã ký

                                                                              Nguyễn Công Huấn