Gói thầu : Tổng thầu EPC TUYẾN NĂNG LƯỢNG: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & tổng dự toán, cung cấp thiết bị, vật tư và thi công hoàn thiện – dự án thủy điện A Lin B1.

Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú mời thầu gói thầu : Tổng thầu EPC TUYẾN NĂNG LƯỢNG: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & tổng dự toán, cung cấp thiết bị, vật tư và thi công hoàn thiện. Dự án thuộc nhóm B. Thuộc dự án thủy điện A Lin B1.

CÔNG TY CỔ PHẦNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THUỶ ĐIỆN TRƯỜNG PHÚĐộc lập – Tự do –  Hạnh phúc
ĐT: 054.2470049; Fax: 054.3817282 Huế, ngày 05  tháng 02 năm 2010

    A. Thông tin chung
1.    Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRƯỜNG PHÚ
– Địa chỉ: Số 189 – Phạm Văn Đồng – Phường Vỹ Dạ – TP Huế.
– Điện thoại: 054. 2470797; 054.2470050;              Fax : 054.3817282
2.    Tên dự án: Dự án thủy điện A Lin B1.
3.    Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B
4.    Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Tổng thầu EPC TUYẾN NĂNG LƯỢNG: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & tổng dự toán, cung cấp thiết bị, vật tư và thi công hoàn thiện.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRƯỜNG PHÚ
–    Tên dự án: Dự án thủy điện A Lin B1.
–    Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có và vốn vay các tổ chức tín dụng.
–    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
–    Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30, từ ngày 19/02/2010 đến trước 14h ngày 12/03/2010 tại Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú, số 189 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
–    Chi phí phát hành 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
–    Thời điểm đóng thầu: 14h00 (giờ Việt Nam), ngày 12/03/2010.
–    Địa điểm tiếp nhận nhận HSDT: Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú, số 189 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
–    Bảo đảm dự thầu: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỉ đồng Việt Nam);
–    Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam phát hành và phải được gửi đến Công  ty cổ phần thủy điện  Trường Phú chậm nhất trước 14h00 (giờ Việt Nam),  ngày 12/03/2010.
–    Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu được mở công khai lúc 14h30, ngày 12/03/2010, tại Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú, số 189 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
    Công ty kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC
 -Như trên;                       
 -Lưu VT;