Gói thầu : Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.

UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi mời thầu gói thầu : Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
– Tên gói thầu: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.
– Tên dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.
– Nguồn vốn: Ngân sách xã năm 2010.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
– Thời gian đăng báo: Ngày 01/3/2010.
– Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 ngày 10 tháng 03 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 055.3842229.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
– Thời điểm đóng thầu: Lúc 8 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 3 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng Việt Nam, hình thức ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.
    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 3 năm 2010, tại UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.   
    UBND xã Tịnh Ấn Tây kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.
                                                                                              Tịnh Ấn Tây, ngày 24 tháng 02 năm 2010       
                                                                                                                         CHỦ TỊCH


                                                                                                                      Tôn Long Bạc