Gói thầu số 05-HH/PY: Công tơ điện – Đợt 2 thuộc dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên (Phần hạ áp)

Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên mời thầu : Gói thầu số 05-HH/PY: Công tơ điện – Đợt 2 thuộc dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên (Phần hạ áp). Nguồn vốn: Vay Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hiệp định tín dụng số Cr.4000 – VN. 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA NLNT II
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Hòa, ngày 03 tháng 3 năm 2010
     
THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên dự án: Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên (Phần hạ áp).
2. Nguồn vốn: Vay Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hiệp định tín dụng số       Cr.4000 – VN.
3. Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên.
4. Tên gói thầu: Gói thầu số 05-HH/PY: Công tơ điện – Đợt 2
5. Hình thức đấu thầu: Quốc tế.
6. Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 3 năm 2010 đến trước 08 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2010 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên; số 78 Lê Duẩn – TP. Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên.
Email: bqlreii_scn@vnn.vn
8. Giá bán một bộ HSMT: 200USD hoặc 3.800.000VNĐ/01 bộ.
9. Địa điểm nhận HSDT: Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên; số 78 Lê Duẩn – TP. Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 057.2210801;     Fax: 057.3841604/057.3841585
10. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2010 tại Văn phòng Ban QLDA NLNT II  tỉnh Phú Yên; số 78 Lê Duẩn – TP. Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên.
                                                   
Nơi nhận:                                                                                                      TRƯỞNG BAN
–    Như trên;
–    UBND tỉnh (b/cáo);
–    Ban QLDA Điện-Bộ Công thương (b/cáo);                                                 Đào Tấn Cam
–    Sở KH&ĐT (để biết);
–    Lưu : VT, RE II.