Gói thầu: Trụ sở Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang.

Công ty CP Tư vấn Phát triển mời thầu gói thầu: Trụ sở Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang.

UBND TỈNH HẬU GIANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: . . . . . . /SKHCN.TBMT Vị Thanh, ngày   tháng   năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn Phát triển
– Tên gói thầu: Trụ sở Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang.
– Tên dự án: Trụ sở Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 22 tháng  03 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày 06 tháng 04 năm 2010 [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính) .
– Địa điểm bán HSMT: Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang.
    Khu hành chánh 406, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
    Điện thoại: 0711.3877300 – 2476939;          Fax: 0711.3877400
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang (Khu hành chánh 406, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).                                   
– Thời điểm đóng thầu:  09 giờ, ngày 06 tháng 04 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).
     Hình thức bảo đảm: Nhà thầu có thể nộp tiền mặt hoặc giấy bảo đảm dự thầu do ngân hàng nơi Nhà thầu mở tài khoản đứng ra bảo đảm cấp và phải được gởi đến Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang chậm nhất là trước 9 giờ 00’ ngày 6 tháng 04 năm 2010. Bằng tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân hàng tại Việt Nam.
     HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 04 năm 2010, tại Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang.
   Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Hậu Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
       
                                                                                                                GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                            
– Như trên;
– BGĐ Sở (đ/b)
– Lưu BQLDA,VT;