Gói thầu đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa huyện – Sở Y tế Nam Định

Sở Y tế Nam Định đăng ký gói thầu : Gói 1: Cung cấp và lắp đặt Lò đốt rác thải y tế; Gói 2: Cung cấp ô tô cứu thương; Gói 3: Cung cấp và lắp đặt Máy X quang cao tần. Thuộc dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa huyện, thành phố từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

UBND TỈNH NAM ĐỊNH  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 05 tháng 3 năm 2010
                 
THÔNG BÁO MỜI THẦU

 A/ Thông tin chung
:
1.    Tên cơ quan đăng ký thông báo mời thầu: Sở Y tế Nam Định
2. Tên dự án: Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa huyện, thành phố từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
3. Loại dự án: Loại B
4. Chủ dự án: Sở Y tế Nam Định
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo:
– Cung cấp và lắp đặt Lò đốt rác thải y tế
– Cung cấp ô tô cứu thương
– Cung cấp và lắp đặt máy X-quang cao tần
6. Giá dự toán : Theo thông báo của Sở Tài chính
7. Nguồn vốn: Từ nguồn trái phiếu Chính phủ
8. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

B/ Nội dung Thông báo mời thầu
1.Tên bên mời thầu:
Sở Y tế Nam Định
 2-Tên gói thầu:
Gói 1: Cung cấp và lắp đặt Lò đốt rác thải y tế,
Gói 2: Cung cấp ô tô cứu thương,
Gói 3: Cung cấp và lắp đặt Máy X quang cao tần
3. Tên Dự án: Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa huyện, thành phố từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
4. Nguồn vốn: Từ nguồn trái phiếu Chính phủ
5. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
6. Bán hồ sơ mời thầu: Sở Y tế Nam Định xin mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực mua hồ sơ mời thầu:
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 22/3/2010 đến trước 8 giờ 30 ngày 06/4/2010
– Địa điểm: Số 14 Trần Thánh Tông – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631930-   Fax: (0350) 3631261
  7.Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn )
8. Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 06/4/2010
Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 06/4/2010 tại  Sở Y tế Nam Định
                                                                                               KT GIÁM ĐỐC
                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                            Bùi Thị Minh Thu