Gói thầu xây lắp số 09; Hạng mục: Cầu Km8+515, cầu Km15+282, cầu Km13+452,58 thuộc giai đoạn I công trình: Đường từ Trung tâm huyện Tu Mơ Rông đi 04 xã phía Tây

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum mời thầu gói thầu xây lắp số 09; Hạng mục: Cầu Km8+515, cầu Km15+282, cầu Km13+452,58 thuộc giai đoạn I công trình: Đường từ Trung tâm huyện Tu Mơ Rông đi 04 xã phía Tây.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.
    – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 09; Hạng mục: Cầu Km8+515, cầu Km15+282, cầu Km13+452,58 thuộc giai đoạn I công trình: Đường từ Trung tâm huyện Tu Mơ Rông đi 04 xã phía Tây.
    – Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu Chính phủ.
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 22 tháng 3 năm 2010 đến trước 9 giờ 00′ ngày 06 tháng 4 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603.934078
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẳn).
– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu là: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn), bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2010 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.
   
                                                                                                    TRƯỞNG BAN