Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng mời thầu gói thầu: Tư vấn quản lý dự án. Thuộc dự án: Trung tâm thương mại Hàng Hải. Nguồn vốn: Vốn tự có, Vốn vay thương mại

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cồng ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hàng Hải Hải Phòng—*&*—
—*&*—
Số:       CV/ĐTTM-HHHP
Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2010

Thông báo đấu thầu
– Tên Bên mời thầu : Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng
– Tên gói thầu: Tư vấn quản lý dự án
– Tên dự án: Trung tâm thương mại Hàng Hải
– Nguồn vốn: Vốn tự có, Vốn vay thương mại
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
– Phương thức đấu thầu: Hai túi hồ sơ
– Thời gian phát hành HSMT từ ngày 22 tháng 3 năm 2010 đến trước hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ( trừ thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ hành chính )
– Địa điểm phát hành HSMT: Số 48A Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng
    Điện thoại: 031.3650480                  Fax: 031.3650481
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ
– Địa chỉ nhận HSDT: Số 48A Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng
– Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 05 tháng 4 năm 2010
– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14h30, ngày 05 tháng 4 năm 20010 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng.

Nơi nhận:                                                                                                    C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI HP
– Như kính gửi                                                                                                                   Phó giám đốc phụ trách
– C.ty CP ĐT&TMHHHP
   

                                                                                                                                                Bùi Thanh Khéo